Lãnh đạo nhà trường phát biểu chỉ đạo đưa ra những quan điểm, mục tiêu căn cứ xây dựng kế hoạch và các bước  xây dựng kế haochj giáo dục nhà trường

 

 

  Tổ chuyên môn phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng kế hoạch

Các thành viên thảo luận xây dựng kế hoạch