Trong thời đại ngày nay - thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức - đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội . Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đã cho thấy vai trò to lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ở các nước có nền giáo dục phát triển .

  Việc ứng dụng CNTT trong thực tế dạy học đã đem lại kết quả đáng kể và những chuyển biến tích cực trong dạy học, nhất là về phương pháp dạy học(PPDH), đó thực sự là “một cuộc cách mạng công nghệ trong giáo dục”.

  Trường đã đầu tư về CSVC: Mua máy tính, máy chiếu,  và đã tổ chức các chuyên đề  về ƯD CNTT trong giảng dạy ở các tổ chuyên môn, đã động viên mỗi giáo viên tổ chức dạy ít nhất 2tiết/ HK có UDCN TT . Mặc dù con số đó còn rất khiêm tốn song đó là một bước đột phá về CNTT trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh trong hoạt động dạy học: